วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal of Science and Technology Kasetsart University
ISSN 2286-6558

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel: 0-3428-1053-6 ต่อ 3650, 3653