จรรยาบรรณบุคลากร

        จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึงประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลัก 6 ประการคือ

 1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 2. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 4. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 6. ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
  1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
  4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
  5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
  6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
  8. จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ
  9. จรรยาบรรณต่อประชาชน
  10. จรรยาบรรณต่อสังคม