• Kasetsart University Kamphaengsaen Campus
  • |
  • Contact us
  • tel : 0-3428-1053-6 ต่อ 3650, 3653

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย จัดทำข้อเสนอ “โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและ การเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19”

บันทึกเชิญรับข้อเสนอทุนโควิด-19
กรอบวิจัยมุ่งเป้าโควิด 19
แบบฟอร์มขอรับทุนโควิด 19