ฐานข้อมูล นักวิจัย มก.กพส.


รายละเอียด: เป็นฐานที่แสดงข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถค้นหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการค้นหาได้จากหน่วยงาน/สังกัด ชื่อ-นามสกุล หรือความเชี่ยวชาญ

หน่วยงานที่จัดทำ: กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อ: 098 269 9225, 034 341 549 ภายใน 3122

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 090 918 5161

Follow Us