ฐานข้อมูล โครงการพัฒนาวิชาการ


รายละเอียด: เป็นฐานที่แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งหมด โดยผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาวิชาการได้ ซึ่งได้จำแนกข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ ดังนี้ จำแนกตามปีงบประมาณที่ดำเนินการ หน่วยงานให้บริการ ประเภทโครงการ สถานะปัจจุบันของโครงการ รายรับจากค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นจากผู้รับผิดชอบโครงการได้ ฐานข้อมูลชุดนี้จะถูกอัปเดตทุกเดือน เพื่อแสดงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานที่จัดทำ: กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อ: 098 269 9225, 034 341 549 ภายใน 3122

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 090 918 5161

Follow Us