ห้องปฏิบัติการการผลิตอาหารสัตว์น้ำ


การให้บริการ: ผลิตอาหารสัตว์น้ำชนิดอัดเม็ด

หน่วยงาน: สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง

ติดต่อ: อ.ดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์
(081-933-2292)

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 090 918 5161

Follow Us