ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


การให้บริการ: ปรับปรุงยีนส์ ปรับปรุงพันธุ์พืช เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ติดต่อ: 034-353-220 ถึง 21

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 098 269 9225

Follow Us