ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำนมโค


การให้บริการ: ให้บริการตรวจคุณภาพองค์ประกอบน้ำนมโค

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ติดต่อ: คุณปรานี จันทร์งาน (088-228-1983)

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 098 269 9225

Follow Us