ห้องปฏิบัติการ

Near Infrared technology


การให้บริการ: การตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายของผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธี NIR เช่น เครื่องวิเคราะห์ความอ่อนแก่ทุเรียน เครื่องวิเคราะห์ความหวานของมะม่วง เป็นต้น

หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ติดต่อ: รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ (085-917-1017)

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 090 918 5161

Follow Us