ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา


การให้บริการ: ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์, เครื่องเขย่า, เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน, Centrifuge, Hot air oven, Rotary evaporator เป็นต้น

หน่วยงาน: ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

ติดต่อ: 034-351-887

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 098 269 9225

Follow Us