ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร


การให้บริการ: ให้บริการทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ เช่น เครื่องปลูกอ้อย รถแทรกเตอร์เดินตาม เครื่องปลูกอ้อย รถตัดอ้อย เครื่องสับย่อยปุ๋ยพืชสด เครื่องพ่นสารเคมี เป็นต้น

หน่วยงาน: กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อ: นายกิตติเดช โพธิ์นิยม (086-516-1348)

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 098 269 9225

Follow Us