ห้องปฏิบัติการ
Agricultural Machinery
Development and Testing


การให้บริการ: การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร การทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร

หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ติดต่อ: รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ (081-341-6904)

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 098 269 9225

Follow Us