ห้องปฏิบัติการ
Drying and Processing
for Agricultural Products


การให้บริการ: เทคโนโลยีการอบแห้งและแปรสภาพผลิตผลเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร

หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ติดต่อ: ผศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ (085-175-5727)

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 090 918 5161

Follow Us