• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 5-7 (ONLINE)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 5-7 (ONLINE)

S 1982486

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram