ขยายเวลาเปิดรับเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนเพื่อจัดทำโครงการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้บุคลากรวิจัยได้สร้างศักยภาพด้านการวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และก้าวไปสู่งานวิจัยที่สูงขึ้น เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดในกรอบวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนวิจัยดังกล่าว ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของนักวิจัยตามที่ระบุในประกาศฯ ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

  • ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief)
  • ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (Full Proposal)
  • แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย (เสนอขอความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดตามลำดับเพื่อพิจารณากลั่นกรอง)
  • VDO นำเสนอโครงการ ไม่เกิน 7 นาที
  • นำส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย PDF (soft copy) ไปยัง ly/03Dpr

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 พฤษภาคม 2566 (เวลา 16.00 น.) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แบบบันทึกนำส่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ t.ly/03Dpr หรือสแกน QR Code

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ t.ly/03Dpr

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram