• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขยายเวลาส่งผลงานร่วมแสดงใน "นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 8" ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

ขยายเวลาส่งผลงานร่วมแสดงใน "นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 8" ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญส่งผลงาน นิทรรศการงานเกษตร 1200x500

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้จัดนิทรรศการงานด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 8 ในช่วงวันดังกล่าว ณ บริเวณสระพระพิรุณ เพื่อเป็นช่องทางให้อาจารย์/นักวิจัย นักวิชาการ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการให้คำปรึกษา แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเจรจากับผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือต่อยอดผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป

ในการนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ส่งผลงานร่วมแสดง "นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 8" ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมอบหมายให้ นางสุณี โสดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9185161 หรือ 034-341549 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อจัดทำสูจิบัตร >> t.ly/_ZtLi <<
2.แบบตอบรับแสดงความต้องการเสนอผลงาน + Upload ผลงาน >> t.ly/JX6OA <<

จัดโดย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โทร 090-9185161 ภายใน 3650

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram