ทุนเสนอผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

 1. การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์และบุคลากร ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในฐานะนักวิจัยในโครงการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และสามารถขอรับเงินสนับสนุนได้คนละ 1 ครั้งต่อปีบัญชี
 2. การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
  1. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเสนอผลงาน
  2. บทความวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยนำเสนอผลงานในต่างประเทศมาก่อน โดยหัวข้อที่นำเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนั้น
  3. รายละเอียดการประชุมวิชาการ
  4. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ปรากฏต่อสังคมวิชาการในระดับสากล และสร้างเครือข่ายนักวิจัยหรือนักวิชาการ ในระดับนานาชาติให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่จะต้องมีการระบุชื่อ คณะหรือหน่วยงานที่ผู้ขอสังกัด ไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจนปรากฏในผลงานที่นำเสนอ
 4. เกณฑ์การพิจารณาและงบสนับสนุน ดังนี้
  1. กรณีผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานปากเปล่า แบบฉบับเต็ม (Full paper) สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท
  2. กรณีผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานปากเปล่า เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท
  3. กรณีผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ แบบฉบับเต็ม (Full paper) สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท
  4. กรณีผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท
 5. การพิจารณาผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
  1. การเสนอขอรับทุน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม พิจารณาทุน เดือนมกราคม สนับสนุนงบประมาณ 70,000 บาท หากมีงบประมาณเหลือจ่ายในครั้งที่ 1 ให้นำไปสมทบในครั้งที่ 2
  2. การเสนอขอรับทุน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน พิจารณาทุน เดือนพฤษภาคม สนับสนุนงบประมาณ 70,000 บาท หากมีงบประมาณเหลือจ่ายในครั้งที่ 2 ให้นำไปสมทบในครั้งที่ 3
  3. การเสนอขอรับทุน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – 15 สิงหาคม พิจารณาทุน เดือนสิงหาคม สนับสนุนงบประมาณ 60,000 บาท
 6. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อการเบิกเงิน
  1. สำเนาผลงานที่นำเสนอ 1 ชุด
  2. ภาพถ่ายการนำเสนอผลงาน 1 ชุด
 7. ในกรณีที่มีผู้สนใจยื่นขอรับทุนมากกว่าเงินทุนสนับสนุนที่มีอยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิจัย วิทยาเขต กำแพงแสน

(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram