ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2553
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553


KU - JOURNAL

                                 วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal; ISSN 1685-9316)

เป็นวิทยาสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยครอบคลุมทั้งในด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยผลงานดังกล่าว จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งนี้วารสารจะเผยแพร่ในสถานะของ Electronic Journal และมีกำหนดออกทุก 4 เดือน มกราคม พฤษภาคม และกันยายน

  คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
         หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
            หมวดวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     อนึง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณสุณี พูสุวรรณ 034-281090, ภายใน 3994 ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน  หรือ E-mail   rdisnpw@ku.ac.th

free hit counter

จำนวนผู้เข้าชม
20 พฤษภาคม 2551

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ปีที่ 1 พ.ศ. 2546                                                        ปีทีี่ 2 พ.ศ. 2547         
                                                      

     ปีที่ 3 พ.ศ. 2548                                                       ปีที่ 4 พ.ศ.2549
                                                      

      ปีที่ 5 พ.ศ.2550                                                       ปีที่ 6 พ.ศ. 2551
                                                      
       
      ปีที่ 7 พ.ศ. 2552                                                      ปีที่ 8 พ.ศ. 2553
                                                      

      ปีที่ 9 พ.ศ. 2554
           

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3428-1090  ภายใน 3650   โทรสาร 0-3428-1091