• กองบริหารการวิจัย
  และบริการวิชาการ

  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • วารสารวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ISSN (Print) 3027-6179
  ISSN (Online) 3027-6209

 • วารสารสังคมศาสตร์
  และศิลปศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ISSN 2286-7651

 • กองบริหารการวิจัย
  และบริการวิชาการ

  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • วารสารวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ISSN (Print) 3027-6179
  ISSN (Online) 3027-6209

 • วารสารสังคมศาสตร์
  และศิลปศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ISSN 2286-7651

วารสาร/ผลงานการประชุมวิชาการ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal of Science and Technology
Kasetsart University
ISSN (Print) 3027-6179
ISSN (Online) 3027-6209

วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal of Social Sciences-and Liberal Arts
Kasetsart University
ISSN 2286-7651

ผลงานการประชุมวิชาการ

ผลงานการประชุมวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1 - ปัจจุบัน

วิทยาสารกำแพงแสน

Kamphaengsaen Academic Journal
ISSN 1685-9316

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us