ดาวน์โหลด

ประกาศ/ คำสั่ง/ ระเบียบ

 • โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอด Download
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 Download
 • ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนมกปี-56 Download
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2563 Download
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2562 Download
 • ทุนสนับสนุนการการนำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ Download
 • ทุนสนับสนุนการตรวจบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ  Download

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. บันทึกข้อความ วิทยาเขตกำแพงแสน
 3. เอกสารการยกเว้นภาษี
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
 5. ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญา(อ้างอิงตามระเบียบพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535)
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us