ทุนวิจัยภายนอก


แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

 • กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th
 • กรมวิชาการ http://www.dcid.go.th
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th
 • กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.ttc.moste.go.th
 • กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th
 • การเคหะแห่งชาติ http://www.nhanet.or.th
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th/index.php
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th
 • เครือข่ายกาจนาภิเษก http://www.kanchanapisek.or.th
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://www.nstda.or.th
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) http://www.nectec.or.th
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (mtec) http://www.mtec.or.th
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (biotec) http://www.biotec.or.th
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.csb.in.th
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://www.ipst.ac.th
 • สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.oepp.go.th
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน http://www.nepo.go.th
 • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย http://www.moi.go.th/ent55.htm
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ http://www.eppo.go.th

แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us