ผู้บริหารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
นายเตชทัต ศุภสินอธิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

นางสุณี โสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารการวิจัย
นางอัญชรี แสงพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
วิศวกรการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
บริหารการวิจัย
นางสุณี โสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารการวิจัย
น.ส.พรลภัส สุขสมรูป
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.ซากีนา รุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางฐิติรัตน์ วงศ์เศรษฐกุล
พนักงานธุรการ ส.4
บริการวิชาการ
นางอัญชรี แสงพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริการวิชาการ 

นางจุฬารัตน์ ขุนพรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา มุสิกะรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางซ่อนกลิ่น ปานดียิ่ง
พนักงานธุรการ ส.3
นางสาวลลิตา ออมสิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
วิศวกรการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง
นักวิจัยชำนาญการ
นายสมพจน์ คำแก้ว
นักวิจัยชำนาญการ
นายนิติรงค์ พงษ์พานิช
นักวิจัยชำนาญการ
นายไชยยงค์ หาราช
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
นายทิตินัย เทียนแย้ม
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
นางสมร มะกรวัฒนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ทัดชาวดี นฤทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุวรรณรัตน์ สุขเกษม
พนักงานธุรการ ส.4
นายสุธี เวโรจนนันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่ง สุขชัยศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram