ผู้บริหารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
นายเตชทัต ศุภสินอธิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

นางสุณี โสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารการวิจัย
นางอัญชรี แสงพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
บริหารการวิจัย
นางสุณี โสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารการวิจัย
น.ส.ซากีนา รุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางฐิติรัตน์ วงศ์เศรษฐกุล
พนักงานธุรการ ส.4
นางสาวสุนิสา จันทร์ฉิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริการวิชาการ
นางอัญชรี แสงพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานบริการวิชาการ 

นางวาสนา มุสิกะรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางซ่อนกลิ่น ปานดียิ่ง
พนักงานธุรการ ส.3
นางสาวลลิตา ออมสิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัชชา อ่อนศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวณัฐสุดา ณัฐพูลวัฒน์
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us