ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

  1. หนังสือมอบอำนาจ
  2. บันทึกข้อความ วิทยาเขตกำแพงแสน
  3. เอกสารการยกเว้นภาษี
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
  5. ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญา(อ้างอิงตามระเบียบพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535)
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us