• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ”

1 2 8 2565 poster

     ด้วยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดทำโครงการ “Cluster วิจัย ด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์ในการพิชิตโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก" และกิจกรรมภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และได้รับการจัดสรรทุนเพิ่มมากขึ้น

     ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์วิจัย
ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมThe Regent Cha Am Beach Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป และ

     การลงทะเบียนเข้าร่วมจะต้อง Login ด้วยบัญชีเมล Google ของเกษตร ตัวอย่าง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,this)" rel="noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 172, 255); text-decoration: none; background-color: transparent;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

ลงทะเบียนได้ที่https://forms.gle/hA5EQJnhsn35x9dt9
กำหนดการhttps://drive.google.com/file/d/1BW71Hwq52jwYyfDwcv2imgm0VpRMlPg3/view?usp=sharing
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ หรือนางสุณี โสดา เบอร์โทรศัพท์ 098-2699225, 034-341549 ภายใน 3650

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram