• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนจาก บพข."

ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนจาก บพข."

56413210
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมความพร้อมโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนจาก บพข." ภายใต้โครงการ Cluster วิจัย ด้านอาหาร เกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา อาจารย์ นักวิจัยภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก            และได้รับการจัดสรรทุนเพิ่มมากขึ้น

                  เพื่อให้การดำเนินโครงการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมความพร้อม  โครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนจาก บพข." ภายใต้โครงการ Cluster วิจัย ด้านอาหาร เกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ โดยขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังลิงก์ t.ly/8CFs0 หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้มอบหมาย นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9185161 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us