• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์

687410

     ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา อาจารย์ นักวิจัยภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีความสามารถและทักษะในการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น

     เพื่อให้การดำเนินโครงการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทิภาพุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (สำนักหอสมุดกำแพงแสน) โดยขอความอนุเคราะห์ท่านส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังลิงก์ t.ly/Q8H8B หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้มอบหมาย นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9185161 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

789910

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us