• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย"

ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย"

9741941

     ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรม  เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย" ภายใต้โครงการอบรม/ให้ความรู้ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และลูกข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย และสร้างความพร้อมต่อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับการจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

     เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถจัดโครงการที่ตอบสนองความต้องการของอาจารย์/นักวิจัย ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกองบริหารการวิจัยฯ ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ โดย Scan QR Code หรือ ลิงก์ t.ly/OMXzM ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us