• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ"

ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ"

6974103410

     ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ ความสามารถทักษะในการเขียนผลงานวิจัย และสามารถจัดเตรียมต้นฉบับเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ นั้น


     เพื่อให้การดำเนินโครงการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถจัดโครงการที่ตอบสนองความต้องการของอาจารย์/นักวิจัย ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในเบื้องต้น กำหนดจัดโครงการวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมี ต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript) (ไม่จำเป็นต้องเป็นร่างฯ    ที่สมบูรณ์ 100%) เพื่อให้วิทยากรช่วยพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสแกน QR Code ด้านล่างหรือลิงก์ t.ly/NF35P ภายในวันที่  15  พฤษภาคม 2567

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us