โครงการการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนด ISO 9001:2015"

poster477410

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลิงก์สมัครเข้าร่วมอบรม t.ly/QX6V2
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us