เตรียมตัว!!! เพื่อการสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 (ค.ศ. 2022)

9746410 b

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง นั้น

      คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้ อาจารย์ นักวิจัย มก. ที่มีความประสงค์สมัครขอรับรางวัลผลงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 (ค.ศ.2022) ดำเนินการ ดังนี้

1. อาจารย์และนักวิจัยจะต้องตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมบทความใน ระบบ KUR3 ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ และต้องแนบ Reprint บทความวิจัย ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. เท่านั้น (จะไม่พิจารณาบทความที่บันทึกในระบบ KUR3 หลังกำหนดเวลา) รวมทั้ง ขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจเกณฑ์การพิจารณารางวัลตามประกาศโดยละเอียด [รออัพเดท Link ประกาศ]

2. ระบบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 (ค.ศ. 2022) (ระบบ KU-Reward) จะเปิดให้สมัครได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น (ระบบสมัครขอรับรางวัลฯ จะดึงข้อมูลจากระบบ KUR3 ตามข้อ 1 มาพิจารณาเท่านั้น จะไม่สามารถเพิ่มผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลได้อีก)

      ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร 02-561-4640 ภายใน 61-1459, 61-1805 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียด : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=86865

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us