โครงการ "Cluster วิจัย ด้านอาหาร เกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2567

20240614 223144 0000

      ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการ "Cluster วิจัย ด้านอาหาร เกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรวิจัยภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการจัดสรรทุน มีการทำงานวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการในสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมถึงสามารถจัดทำคำของบประมาณแบบบูรณาการงานวิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการตามนโยบายรัฐบาลรวมถึงแหล่งทุนภายนอก และตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้น

     เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการควรมี ร่าง Research Proposal แล้วในเบื้องต้นมาให้วิทยากรช่วยปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนวิจัยภายนอกได้  กำหนดจัดโครงการในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งทางกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง โดยขอให้ท่านกรอกแบบสำรวจได้ที่ลิงก์t.ly/F1TQEหรือ สแกน QR Code ด้านล่างภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567ทั้งนี้มอบหมายนางสุณี โสดา หัวหน้างานบริการการวิจัย และนางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9185161 หรือเบอร์ภายใน 3650 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

6416054qr

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us