การเสนอขอรับทุนเพื่อจัดทำโครงการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กพส 67 1200x500

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนเพื่อจัดทำโครงการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับให้บุคลากรวิจัยได้สร้างศักยภาพด้านการวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และก้าวไปสู่งานวิจัยที่สูงขึ้น สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศ โดยมีรายละเอียดตามกรอบวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2567

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนวิจัยดังกล่าวศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติผู้รับทุนตามที่ระบุในประกาศฯ ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief)
  2. ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (Full Proposal)
  3. แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย (เสนอขอความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดตามลำดับเพื่อพิจารณากลั่นกรอง)
  4. นำส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย PDF (soft copy) ไปยังลิงก์ t.ly/fsVCa และฉบับรูปเล่ม (hard copy) มายังกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ทั้งนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย การเสนอขอรับทุนวิจัยทราบ โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 16.00 น.) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แบบบันทึกนำส่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ t.ly/fsVCa หรือสแกน QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้มอบหมาย น.ส.ซากีนา รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 090-9185161 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 67

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us